Het werk dat de instelling doet

Het werk dat de instelling doet

De Stichting richt zich op het voortbestaan op langere termijn van de Tibetaanse tradities in het algemeen en de Dagpo-tradities in het bijzonder. Praktisch gezien betekent dit tot nu toe dat de Stichting indien mogelijk en gewenst steun biedt aan:

  • het Dagpo Shedrub klooster in India en Tibet, de plaatsen waar nu de meeste kennis van de tradities aanwezig is en wordt uitgedragen;
  • Dagpo Thosam Ling, de school verbonden aan het klooster;
  • Projecten die direct of indirect bijdragen aan het in standhouden van de tradities waar ook ter wereld.

De bestedingsdoelen worden binnen het bestuur in gezamenlijk overleg vastgesteld. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan het klooster en de school in India in de Kullu Vallei. Bekeken wordt wat nodig is voor het functioneren van beide. De lopende en bestaande projecten worden geëvalueerd en gecontroleerd. Andere projecten worden ofwel gekozen door het bestuur, of worden aangevraagd. Uitgangspunt is daarbij of de projecten binnen de doelstelling van de Stichting vallen.

De manier waarop de instelling geld werft

Er worden niet actief fondsen geworven. In de lijn van de traditie wordt er op een terughoudende en bescheiden manier gewerkt aan naamsbekendheid. Daarbij is het wel de intentie zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven met de traditie in aanraking te komen. Er is een website en een folder om geïnteresseerden te informeren.

Het beheer van het vermogen

De stichting is een vermogensfonds. Het vermogen wordt beheerd door een betrouwbare vermogensbeheerder. Er is van meet af aan gekozen voor een defensieve portefeuille. Het gevolg van dit goede beheer is dat ondanks wereldwijde beurs- en bankcrisissen het vermogen van de Stichting niet is verminderd. Behalve voor de soort portefeuille zijn er door het bestuur ook richtlijnen gegeven met betrekking tot ethisch verantwoord beleggen, onder andere door niet te investeren in bedrijven die te doen hebben met wapenhandel, kinderarbeid en milieuverontreiniging.

De besteding van het vermogen van de instelling

In overeenstemming met de gewijzigde ANBI richtlijnen m.b.t. het bestedingscriterium wordt jaarlijks de portefeuille op de balans gewaardeerd tegen de marktwaarde. Totdat het streefvermogen bereikt is, kan het geresulteerde beleggingsresultaat worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Als alle liquide inkomsten en uitgaven zijn verrekend, wordt van dat resultaat ten minste  90 % aangewend  voor onze doelstelling. Projecten waar inmiddels aan is geschonken zijn te vinden op de website onder ‘Projecten’.

Op de beleggingsrekening rust een dubbele tekenbevoegdheid, waardoor het niet mogelijk is dat één bestuurslid middelen aan de beleggingsrekening onttrekt. Het tweede controlemechanisme op het handelen van individuele bestuursleden bestaat uit het laten controleren van de boekhouding en het laten opstellen van een jaarrapport door een onafhankelijke accountant.

Het beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid omdat de bestuursleden onbezoldigd zijn, zij ontvangen op generlei wijze een vergoeding voor onkosten of vacatiegelden. De stichting kent geen directie en heeft geen personeel in dienst.
TERUG NAAR PAGINA DE STICHING