The Dagpo Educational Fund

PRIVACYVERKLARING

Augustus 2019
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WAAROM HEEFT THE DAGPO EDUCATIONAL FUND DEZE PRIVACYVERKLARING?
Via onze website [en/of omdat u deze aan ons verstrekt] worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij daarom zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarbij uw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS HEEFT THE DAGPO EDUCATIONAL FUND VAN MIJ?
Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • e-mail adres;
 • postadres.

WAAROM HEEFT THE DAGPO EDUCATIONAL FUND MIJN PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 1. Gebruik voor het toezenden van informatie via e-mail of post
  Om u op de hoogte houden van ontwikkelingen kan het soms wenselijk zijn dat we informatie sturen naar onze donateurs.
  Alleen met uw toestemming zullen we uw mail of huisadres daarvoor gebruiken.
 2. Gebruik voor toezending van onze bedankkaarten
  Wij bedanken de mensen die ons hebben gesteund jaarlijks met een bedankkaart Alleen met uw toestemming zullen wij uw adres hiervoor gebruiken.

KAN IK MIJN TOESTEMMING INTREKKEN?
Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

 • info@thedagpofund.org

Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij uw gegevens uit ons bestand halen.

WORDEN MIJN GEGEVENS AAN DERDEN VERSTREKT?
Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze (bedrijfs)activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van activiteiten maken wij op dit moment nog geen gebruik van derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen.

ZORGT THE DAGPO EDUCATIONAL FUND DAT MIJN GEGEVENS BESCHERMD ZIJN?
The Dagpo Educational Fund heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • The Dagpo Educational Fund zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Bestuursleden en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u contact met ons opnemen. Zie onderaan de verklaring de contactgegevens.

MAAKT THE DAGPO EDUCATIONAL FUND GEBRUIK VAN COOKIES?
Wij maken (beperkt) gebruik van cookies.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD WORDEN?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GELDT DEZE VERKLARING OOK VOOR WEBSITES WAAR IK VIA DE WEBSITE VAN THE DAGPO EDUCATIONAL FUND TERECHT KOM
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. (zoals YouTube door middel waarvan wij video’s afspelen) Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WAT ZIJN MIJN PRIVACY RECHTEN?
U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEB IK ZELF?
Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van andere met ons deelt, dat u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

HOE KAN IK THE DAGPO EDUCATIONAL FUND BEREIKEN?
ONZE CONTACTGEGEVENS
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

The Dagpo Educational Fund
info@thedagpofund.org
Tel. 0031 72 8445 578