Verwarmingsproject

Aanleiding

Dagpo Dratsang ligt in India in de uitlopers van de Himalaya op ongeveer 2000 meter hoogte. Dit betekent dat het in de winter flink koud kan zijn met temperaturen onder nul, hagel, sneeuw en een ijzige wind. Tot op heden was het klooster onverwarmd en trotseerde men zonder klagen de kou met dikkere kleding net zoals vroeger in Dagpo Dratsang in Tibet. In die tijd waren de monniken gehard en tegen de extreme kou bestand, maar deze spartaanse omstandigheden zijn niet meer van deze tijd. Verwarming zal positief bijdragen aan de gezondheidstoestand van de monniken, mede omdat de verschillende ruimtes minder vochtig zullen zijn en als ze niet meer gehinderd worden door de soms extreme kou kunnen ze zich beter concentreren op de studie en meditatie.

Dagpo Shedrup Ling vroeg in 2015 aan het Dagpo Fund om financiële steun voor de aanleg van een (duurzame) verwarming.

Eerst is onderzocht hoe de implementatie van duurzame verwarming  in de bestaande gebouwen moest worden aangepakt. Toen bleek dat er in India geen expertise hiervoor was heeft The Dagpo Educational Fund (TDEF) contact gelegd met de TU Delft en later met het internationaal bekende bouwconsultancy bedrijf Arup.

TU-Delft

Tweemaal is een groep studenten van TU-Delft met begeleiders naar het klooster in Kais gegaan voor een uitgebreid onderzoek; de eerste in november 2016 en de tweede in mei 2017. In overleg met de TU kreeg het onderzoek een breder maatschappelijk doel. Er werd onderzoek gedaan naar de aanleg van duurzame verwarming in bestaande gebouwen en naar de mogelijkheden van de duurzame nieuwbouw van een dokterspost (zie ook onder medische voorzieningen). Een van de doelen van dit onderzoek was om voorbeelden van duurzaam bouwen te ontwikkelen die ook als voorbeeld konden dienen voor de hele regio.

Gedurende het eerste onderzoek werd duidelijk dat er veel moest gebeuren aan de isolatie van de gebouwen voordat er een effectief verwarmingssysteem in kon worden geïnstalleerd. Een tweede groep studenten deed daarop verder onderzoek naar isolatiemogelijkheden.

De belangrijkste eindconclusie van de twee onderzoeken was dat de technische staat van de gebouwen en het terrein waarop het klooster is gebouwd door gespecialiseerde engineers nader moesten worden onderzocht vanwege het gevaar van landverschuivingen en aardbevingen.

TDEF zocht daarop contact met Arup, een wereldwijd bekend bouwconsultancy bedrijf en heeft een aanvraag voor hulp ingediend bij hun Community Engagement Program dat pro bono werkt voor maatschappelijk relevante projecten.

Betrokkenheid Arup

In het najaar van 2018 konden twee Arup-engineers naar het klooster in Kais in India reizen. Een van de engineers deed geologisch onderzoek en onderzocht de condities van de fundering, de samenstelling van de bodem, aanwijzingen voor erosie en beginnende landverschuivingen etc. Door vijf gaten te graven bij de fundering van diverse gebouwen op verschillende niveaus van het terrein is er inzicht verkregen over de samenstelling ven de grond, de hoogte en kwaliteit van de funderingen, de waterhuishouding enz.

De bouwtechnische engineer heeft zorgvuldig alle ruimtes in de gebouwen bekeken op scheuren, vocht en andere schade. Ook is de sterkte van muren, kolommen, de verhoudingen van verticale belasting en horizontale draagkracht enzovoort in kaart gebracht. Dit onderzoek geeft inzicht in de algemene condities van de gebouwen en speciaal wat ze gaan doen in het geval er een aardbeving (of een andere ramp) zich voordoet.

De uiteindelijke conclusie was dat er uitgebreide maatregelen nodig zijn om de gebouwen veilig te maken, vooral met het oog op aardbevingen. Van sommige gebouwen is de technische staat zo slecht dat herbouw moet worden overwogen. Verder moet er voor een goede drainage van het terrein worden gezorgd om dreigende destabilisatie te voorkomen.

Dit betekent dat er een omvangrijk en kostbaar renovatieproject moet worden gestart.

Van verwarmingsproject naar renovatieproject

Het verwarmingsproject is eind 2018 afgesloten en overgegaan in een renovatieproject.

Een speciaal daarvoor in 2018 opgerichte stichting, The ‘WHISE (Wisdom Housing In a Sustainable Environment) Foundation, zal het klooster bij dit project ondersteunen en ook de benodigde fondsen helpen werven. Alle ervaringen en onderzoeksresultaten van de voorafgaande jaren staan tot hun beschikking.

Voor TDEF komt hiermee de organisatorische ondersteuning van het verwarmingsproject tot een einde.

De bijdragen van TDEF

De organisatorische ondersteuning bestond onder andere uit: het leggen van de contacten met de TU Delft en Arup en de aanvragen voor hulp opstellen; de communicatie ondersteunen/faciliteren tussen het klooster, het Indiase architectenbureau, de TU-Delft en later Arup; het helpen formuleren van de onderzoeksopdrachten; het meedenken in de ontwikkeling van het onderzoek en het mede organiseren en begeleiden van de veldonderzoeken.

Ook heeft TDEF financieel bijgedragen onder andere door vergoedingen voor reis- en verblijfskosten van de onderzoekers en het betalen van de drukkosten van onderzoeksrapporten.

Verder heeft TDEF, vooruitlopende op de verdere ontwikkelingen, in 2017 een donatie gedaan aan het klooster voor de financiering van de renovatie, isolatie en (passieve) verwarming van alle gebouwen van Dagpo Shedrup Ling. Het overgemaakte bedrag is door het klooster op een spaarrekening gezet in afwachting van het moment waarop de (ver)bouwactiviteiten kunnen beginnen.

Tussentijdse maatregelen

De verwarming voor de monniken laat ondertussen wel heel lang op zich wachten. Daarom is nagedacht over goedkope, tijdelijke verbeteringen die de gevaren voor verdere verzwakking van de gebouwen kan helpen voorkomen en het comfort kunnen verhogen, zoals:

 • Daar waar mogelijk het regelen van de afwatering zodat er minder vocht in de muren zal trekken en onder de funderingen zal stromen.
 • Maatregelen om de warmte binnen de gebouwen te houden zoals:
  • dikkere en bredere gordijnen (of een dubbel gordijn) voor de ramen,
  • tochtstrippen aan de onderkant van de deur,
  • tapijten/warmere vloerbedekking,
  • houten borden aan de hoofdzijde van de bedden tegen de muur enzovoort,
  • verder alles wat er nog meer bedacht kan worden om warmteverlies en tocht tegen te gaan.

De Franse organisatie Entraide Franco-Tibétaine die het klooster ondersteunt voor de dagelijkse behoeften zal zorgen voor de financiële middelen hiervoor.

Al eerder in 2017 heeft TDEF de kosten voor tijdelijke maatregelen voor de jongsten zoals isolerende vloerbedekking enzovoort op zich genomen.

Klik hier voor een overzicht van de projecten.